Zahradní skleníky Kinplast

Skleníky Kinplast

Zahradní skleníky Gampre

Zahradní skleníky Sanus

Zahradní skleníky Kinplast

Skleníky Gampre

Skleníky se sklem

Příslušenství pro skleníky

Automatický otvírač okna

Vytápění skleníků

Chovatelské potřeby

Chov slepic

Chov křepelek

Výběhy, klece

Líhně, inkubátory

Zahradní potřeby

Pařeniště

Zavlažování zahrady

Zavlažování skleníků

Zahradní hadice

PROVOZNÍ PŘEDPISY

Před používáním musí být skleník smontován a instalován pouze v souladu s návodem a předpisy. Neumísťujte skleník poblíž staveb a stromů, ze kterých může spadnout sníh nebo led. Doporučená vzdálenost je min. 1 m. Skleník doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Zasklení skleníku není potřeba demontovat v zimě za podmínky omezení zatížení sněhem. Pokud skleník zůstane bez dozoru celou zimu, doporučujeme kupujícímu demontovat zasklení.

Důležité technické informace, provozní předpisy k instalaci skleníků

Při smontování kostry spojení dílů musí být provedeno s použitím všech předepsaných otvorů. „Zjednodušené” spojení dílů na jeden nebo dva šrouby je porušením pravidel montáže a je důvodem pro ztrátu záruky poskytované výrobcem. Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby vydrželo ukotvení skleníku v zemi. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží udrží kotvení, postavte raději skleník jinde nebo připevněte skleník na zemní vruty, nebo na zděnou podezdívku.

Skleníky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 75 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost skleníku velmi výrazně sníží. Počítejte s faktem, že případný automatický otvírač střešního okna reaguje pouze na změnu teploty. Při větrném počasí a při vyšší teplotě vzduchu se nemusí okno ovládané automatickým otvíračem dostatečně rychle uzavřít! Instalovaný otvírač nikdy násilně nezavírejte, může dojít k poškození pístu a jeho znehodnocení. Proto při hrozícím větru včas (tj. předem) manuálně uzavřete i okna opatřená automatickým otvíračem (například demontáží pístu)! V závislosti od stupně údržby skleníku v zimním období a sněhového pásma, může kupující popřípadě dokoupit dodatečné vyztužení konstrukce. Některé typy otvíračů je nutné pro zimní období demontovat!

Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, ohřívače, rozpálené jiné předměty.

Provozně bezpečnostní předpisy

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle. Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý jeden den. Skleníky doporučujeme stavět ve dvou osobách, zejména instalaci polykarbonátu.
Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Ocelové profilové lišty mohou mít ostré hrany. Malé děti nevpouštějte k místu montáže, mohlo by dojít k poranění.
Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převislých objektů. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi.
 
Skleník při výstavbě musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění.
Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozorněni výrobce. Používáte-li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahováni šroubů zohledněte extrémní měkkost polykarbonátu). Doporučujeme všechny šrouby utahovat ručně nebo s nastaveným momentem utahování a před montáží lehce potřít závity šroubů vazelínou–jinak po utažení při potřebě opětného povolení nelze šrouby lehce povolit a zničí se závit (nebo se ukroutí hlavička šroubu). 
 
Dbejte na křehkost skla (v případě skleněného skleníku), bezpečnou manipulaci a ihned po dodání přepravcem překontrolujte nepoškození skleněných tabulý, na pozdější reklamace nebude brát zřetel. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při okamžité prohlídce, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději v momentě převzetí zboží, nejpozději následující pracovní den, jinak toto právo zaniká. Pozdější reklamace si bude moci kupující uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím od dopravce.
 
Materiál polykarbonátového skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toluen, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla. POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou z žádné strany (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek, UV ochrany a následně celého skleníku. Více najdete také v části o ošetřování.

Záruční podmínky

Než začnete sestavovat váš skleník přečtěte si nejdříve celý návod  a navštivte internetové stránky www.kinplast.cz. Ujistěte se také, že všechny součásti uvedené v návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte, přehledně a přístupně rozložte na volné ploše. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud některá z částí skleníku chybí, v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození sestavením nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka).

Každou objednávku pečlivě balíme a maximálně zabezpečujeme proti poškození. Přesto se může stát, že dojde k poškození zboží během přepravy. Proto, prosím, po převzetí zásilky zboží pečlivě zkontrolujte! Lhůta pro uplatnění reklamace z důvodu poškození při přepravě je do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 
Ihned po dodání a následné montáži skleník zahrňte do pojistky vaší nemovitosti. Veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Věnujte velkou pozornost připojištění vedlejších staveb, kam patří u některých pojišťoven i skleník. Zvláště vyžadujte pojistné podmínky pro pojištění skla, rozbití skel skleníků a na plexiskle či jiných umělých hmotách použitých na opláštění.
 • Výrobce nese zodpovědnost za úplnost kompletace kostry skleníku.
 • Výrobce nese zodpovědnost za montovatelnost skleníku v souladu s návodem.
 • Výrobce nese zodpovědnost za pevnost skleníku při použití všech dílů a doporučení.
 • Doba pro uplatňování reklamací – 24 měsíců ode dne převzetí produktu u kovové konstrukce a polykarbonátu (pokud není u produktu uvedeno jinak).
 • Reklamaci uplatňujte výhradně u svého prodejce.
 • Při reklamaci předložte doklad o nákupu popř. číslo objednávky.

Podmínky záruky

Záruka se nevztahuje na případy:

 1. Instalaci skleníku s porušením požadavků návodu a úplnosti.
 2. Porušení pravidel používání a těchto provozních předpisů.
 3. Používání skleníku v rozporu s účelem použití.
 4. Neúmyslném či  úmyslném poškození.
 5. Poškozením z důvodu nevhodného umístění.
 6. Povodně, záplavy, nárazy větru, vichřice, uragánu a jiné živelné pohromy.

Prodloužená zárukaZáruční list – smluvní prodloužená záruka (pokud je u produktu uvedena) 5, 10 a 15 let na polykarbonátové prosklení skleníku

Výrobce a prodejce polykarbonátu garantuje, že nedojde ke vzniku otvoru skrz stěnu desky vlivem přímého působení běžného krupobití na povrch desek chráněný UV filtrem. Podmínky a definice jsou uvedeny níže.

Záruka se nevztahuje:

 1. Na případné barevné změny odstínu barvy desek, které mohou vzniknout postupem času, působením špíny, neudržováním čistoty desek a růstu řas.
 2. Škody vzniklé v důsledku chybné montáže a neodbornou péčí.
 3. Poškození konstrukce skleníku z důvodu nadměrného zatížení.
 4. Na případné stopy (pouze prohlubně) po kroupách.

Smluvní záruky platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek záruky.

Obecné podmínky záruky:

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.
 2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:
 • vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků na desky polykarbonátu
 • neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele (hlavně chybnou orientací strany chráněné UV filtrem nebo použitím neoriginálního montážního příslušenství)
 • nevhodným použitím výrobku
 • nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 • neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce, zejména tepelným tvarováním
 • v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 • následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události (extrémní krupobití, vichřice a nárazy větru)
 • změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 • jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití a poučením prodávajícího

Další podmínky a ustanovení prodloužené záruky:

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené na www.kinplast.cz.
 2. Uvedené smluvní prodloužené záruky jsou platné pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu
 3. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákupu.
 4. Prodávající musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a nejpozději do 10 dnů po objevení se vady.
 5. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamace prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií poškození.
 6. Prodávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování.
 7. Nároky při poškození kroupami mohou být posuzovány pomocí testu simulace krupobití. Vzorky poškozených desek mohou být testovány působením umělých krup o průměru 10mm rychlostí 20 m/s. Pokud nedojde při tomto testu k vyražení otvoru, nebude reklamace uznána.
 8. Vzorky poškozených desek musí být poskytnuty pro testování, jestliže o ně prodávající požádá. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.
 9. Nároky spotřebitele vyplývající zodpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů.

V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:

 • stáří výrobku v den reklamace od 0 do 2 let - oprava, případně náhrada poškozeného prosklení nebo výměna dílu za bezvadný nebo náhrada 100% pořizovací ceny dílu u výrobku (v tomto pořadí)
 • stáří výrobku v den reklamace od 2 do 5let - dodání nových částí prosklení nebo náhrada za poškozené díly prosklení v max. ceně 50% pořizovací ceny prosklení (pořadí a procentní vyčíslení náhrady určí dodavatel dle rozsahu poškození)
 • stáří výrobku v den reklamace od 5 do 10 let - finanční náhrada poškozeného prosklení v max. ceně do 25% celkové pořizovací ceny prosklení (procentní vyčíslení náhrady určí dodavatel dle rozsahu poškození)

Stáří výrobku = doba, která uběhla od datamu dodání (datum uvedené na dodacím listu).

Při nedodržení výše uvedených podmínek je platnost záruky ukončena.

 • Záruka se netýká pokrytí skleníku, které bylo vystaveno deformaci tlakem, poškození nezajištěných dveří či okna skleníku, pádem předmětů, stromů nebo při zahřívání, působením extrémního větru nebo jiných kritických přírodních jevů (kroupy nad 5mm, požár, působení vysokých teplot, zvýšené působení sněhu nebo jiných dějů nepřekonatelné síly).
 • Záruka se netýká poškozením, vzniké v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých pojišťoven).
 • Záruka se netýká desek, u kterých při instalaci, využití, dopravě, skladování nebyl dodržen poloměr a směr ohybu.
 • Záruka se netýká desek, používaných v rozporu s návodem.
 • Záruka se netýká desek, které mají poškození v následku tření, a desek, které ztratily svou propouštěcí schopnost nebo zežloutly prostřednictvím špíny,  zlomů, záření, předčasného sejmutí ochranné fólie nebo jiných škod.
 • Záruka se netýká desek, které mají škody v následku použití na povrchu desek jakýchkoliv rozpouštědel, barev, benzínu nebo chemikálii.
Jakékoliv nároky na garanci pokrytí a konstrukce se přijímají pouze v písemné podobě, s podrobným popisem poškození a předložením dokumentů o dodání. Potvrzení poškození provádí představitel dodavatele, nebo osoba oprávněná dodavatelem. Dodavatel  nenese zodpovědnost za náklady spojené s reinstalací vadného pokrytí a konstrukce nebo instalací nového pokrytí a konstrukce, za nepřímé nebo jiné ztráty a škody, nesprávný postup reklamace a jiné ztráty kupujícího.  Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.
 
Tyto Provozní podmínky a předpisy nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2023. Změny jsou vyhrazeny.

V této kategorii zatím nic není.

TOPlist